Вашият браузър не поддържа javascript! Моля, активирайте го, в противен случай сайта няма да работи за вас.

Обща информация


 


            Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation- GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).


            Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.


            OKJOBS.bg в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламента и Закона за защита на личните данни.


 


OKJOBS.bg въведе промени за да осигури спазването на всички изисквания на новия закон за сигурност на личните данни. На специалната страница, регистрираните потребители могат да изтрият цялата въведена лична информация по всяко време. 


OKJOBS.bg изпълнява изискванията на GDPR:


1.  Общите условия са представени и приемането им е задължително на всички места на сайта, изискващи въвеждане на лична информация.


2. Създадохме специална страница Изтриване на Профил и Лични Данни, където потребителите могат да изискат незабавно изтриване на всички лични данни, които са въвели.


4. Съгласието ви за употреба или не на бисквитки/cookies се изисква още при първото ви посещемие на сайта.


5. За да спазим напълно изискванията на GDPR, ги прилагаме и в процеса на записване и получаване на съобщения в седмичния ни бюлетин.


6. Достъпът до страниците на сайта се извършва чрез криптирана връзка.